در این پروژه دکوراسیون داخلی دفتر مرکزی یک واحد تجاری به طور کلی طبق خواسته های کاربردی کارفرما طراحی, ساخته و اجرا گردید.