در این پروژه دکوراسیون داخلی یک واحد اداری به طور کلی مطابق خواسته های کارفرمای محترم طراحی, ساخته و اجرا گردید.