طراحی و ساخت تخت نوزاد نوجوان سفارشی متناسب با فضای در دسترس مشتری محترم