گروه طراحان داخلی بارمان در هر پروژه پس از صحبتهای اولیه با کارفرما و درک نظر و سلیقه ی ایشان اقدام به طراحی برای کارفرما

می کند و چند طرح اولیه به ایشان ارائه می کند و پس از اینکه کارفرما طرح کلی مد نظر خود را انتخاب کرد سایر جزییات شامل رنگ و

… به طرح افزوده می شود.